divendres, 27 de juliol de 2007

Les 4 columnes catalanesEn aquest llibre parlo de les quatre columnes” de dos metres de diàmetre i vint metres d'alçada coronades amb un capitell d'estil jònic construïdes l'any 1919 a la muntanya de Montjuïc de Barcelona per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) que van ser enderrocades l'any 1928 pel general Miguel Primo de Rivera perquè eren un símbol nacional i cultural català. Malgrat les reformes que s'han fet a Barcelona - Jocs Olímpics 92 i Fòrum de les Cultures 2004 - aquestes columnes no han estat restituïdes.

Exposo la història dels fets i els meus arguments i insinuacions sobre el significat que tenen, com a símbol català i a la vegada com a símbol universal en relació a velles civilitzacions, de la Jònia grega ( Tetraktis de Pitàgores), hebrees ( Tetragramma de la càbala), i egípcies (columna o pilar anomenat Djed). Aquests referents o símbols tenen un denominador comú que les relaciona amb la renaixença o naixement partint dels quatre elements de la Naturalesa.

Les columnes de Montjuïc eren part d’un conjunt hel·lènic dissenyat per a tota la muntanya, del qual en queda el Teatre Grec. La resta, però, va ser alterat per un règim polític anti-català. Els efectes d’aquell règim encara perduren . N'és prova, ja que així entenc que ho posa de manifest, la resistència que hi ha per part de determinats poders polítics que s’oposen a la restitució d’aquestes quatre columnes en el seu lloc central, o sigui: darrera les actuals fonts de Montjuïc ( s’excusen a vegades amb falsos pretextes).

Tampoc s'han restituit ni per tant respectat el projecte de fer sortir des del darrera del MNAC els nou rajos de llum - cinc grocs i quatre vermells - dibuixant la senyera sobre el cel de Barcelona . Actualment es fan sortir amb nou colors, tots ells, però, de color blau-lilós.
Per altra banda, ni tant sols es parla de posar els noms originals als palaus del recinte com és el cas de l’actual MNAC que s’havia de dir Palau del Saber Antic i del Poble Espanyol que s’havia de dir “Iberona”. La seva porta entrada, no hi ha via d’haver unes portes o torres castellanes – torres de Àvila -, comles hi tenim sinó un identificador ibèric propi de la mediterrània.

Per explicar el significat de les quatre columnes, com a part d’una vella tradició internacional, parlo dels mestres en Gaia Ciència i els trobadors així com de la seva relació amb el nacionalismes occità i català .
De la tradició cristiana que ensenya que per a ser un bon cristià s’ha de parlar en “la llegua del lloc o vernacla” i no en la llengua materna.

Aquestes explicacions donen lloc a parlar de neologismes com “sargonisme” que és la política lingüística que es va fer servir el rei Sargón de Babilònia ara fa més de quatre mil anys el qual va promoure dins del seu Estat migracions entres els habitants de les diverses nacions per a dominar-los , tot imposant-los una llengua particular, la persa, anorreant les llengües pròpies o vernacles de cada nació la qual era presentada com a la “llengua de tots” ( Aquesta estratègia es va servir en el segle XX per part de diversos poders imperialistes,com és el cas del poder imperialista espanyol que va imposar el castellà com a "llengua de tots" anorrerant i prohibint les altres llengües vernacles com és el cas del català, el gallec i el basc i alhora fomentant també els migracions o transplantamaents de poblaciosn per a fer-los perdre el contacte cultural amb la naturalitat del lloc on vivien i el lloc on han estat portades. Fer-los perdre, en definitiva, el sentit de la vernaclitat que és la base de la seva realització humana, personal i nacional

El significat de les quatre columnes catalanes forma part d'un simbolisme universal i ho intento explicar de manera que s’entengui que aquest símbol català pot ser la llavor d’una civilització basada en el reconeixement de les nacions vernacles com és el cas dels Països Catalans. És el símbol de renaixement d’un nou cicle civilitzador basat en la vernaclitat o espiritualitat vernacla, la del Genius Loci de l'hàbitat on habitem, vivim i volem ser.


Jordi Salat
josalort@hotmail.com


Traducción del català a l'anglès
 
Friday 27 July 2007 

The four Columns Catalan

In this book I speak of the four columns of two feet in diameter and twenty feet high topped with Ionic capitals built in 1919 in the mountain of Montjuic in Barcelona by the architect Josep Puig i Cadafalch (1867 -1956) that were demolished in 1928 by General Miguel Primo de Rivera and they were a national symbol of Catalan culture. Despite the reforms made in Barcelona - Olympic Games Forum of Cultures 1992 and 2004 - these columns have not been returned.
I tell the story of the facts and my arguments about the meaning and innuendo that have, as a symbol of Catalan and simultaneously as a universal symbol relating to ancient civilizations, the Greek Ionia (Tetraktis Pythagorean), Hebrew (Tetragramma of the cabala ) and Egyptian (column or pillar called Djed). These references or symbols have a common denominator that relates to birth or rebirth based on the four elements of nature.
The columns were part of a Montjuïc Hellenic designed for the whole mountain, which is at the Greek Theatre. The rest, however, was altered by anti-Catalan political regime. The effects of that regime still exist. Is proof, as well understand that it reveals, there is resistance by certain political powers that oppose the return of these four central columns instead, ie: behind the current Montjuic fountains (sometimes under false pretexts find excuses).
Neither have been restored or respected by both the project can go from the MNAC behind the new rays of light - five yellow and four red - the flag painted on the sky of Barcelona. Are currently out with new colors, all but blue-lilo.Moreover, not even talking about putting the names from the palaces of the enclosure as is the case that the current MNAC Palau had read the Old and Learn Spanish Village that was read Iberona " . Its entrance door, there is no way of having a door or Castilian towers - towers Avila - Comla there but we have a handle on the Mediterranean Iberian own.
To explain the meaning of the four columns, as part of an old international tradition, speak of the teachers at Gaia Science and the troubadours and their relationship with the Occitan and Catalan nationalism. Christian tradition teaches that to be a good Christian must speak in "the league site or vernacular and not in the mother tongue.
These explanations lead to talk of neologisms as "sargonisme" which is the language policy that was used by King Sargon of Babylon, now more than four thousand years which he promoted in his State Migration enter the inhabitants of various nations to dominate them, despite them winning a particular language, the Persian vernacular or annihilating the native languages of each nation which was presented as the "language of all" (This strategy was used in the twentieth century by various imperialist powers, such as the Spanish imperial power imposed Spanish as "language of all" anorrerant and prohibit other vernacular languages such as Catalan, Galician and Basque while also encouraging migration transplantamaents of poblaciosn or to make them lose touch with the natural culture of where they lived and where they have been brought. Make them miss, in short, the sense of the vernacular that is the basis of their human accomplishment personal and national
The meaning of the four columns Catalan part of a universal symbolism and I try to explain how they understood that this symbol Catalan can be the seed of a civilization based on the recognition of nations such as vernacular Countries Catalans. A symbol of rebirth of a new civilization based on the cycle vernacular or vernacular spirituality, the genius loci of the habitat where we live, we live and want to be.

Jordi Salat josalort@hotmail.com
 
 Josep Puig Cadafalch
El pensament de Josep Puig Cadafalch

L'ideal nacional català i la cultura hel·lènica
Enllaç 1

El simbolisme de les columnes amb victòries alades a diversos llocs del món
Enllaç 2

El simbolisme religiós de les columnes a Grècia: Atenea Nike
Enllaç 2 bis

El Geni Català